Kids College is een plek waar ieder kind er mag zijn en waar rust, je fijn voelen en een veilige leeromgeving centraal staan. We zijn een moderne, christelijke, kleinschalige school met een open mind.

The leader in me

Op Kids College leer ik lef te hebben om te groeien, leer ik dat ik samen met de leerkracht en leerlingen mijn doelen kan bereiken. Ik voel me trots in een wereld vol mogelijkheden.

Onder dit motto werken wij volgens de 7 gewoonten die horen bij ‘The leader in me’. Dit motto is zichtbaar in de school, net als de 7 gewoonten waar vanuit ‘The leader in me’ werkt.
Deze gewoonten zijn:

Begin bij jezelf
   1. Wees proactief
   2. Begin met het eind in gedachten
   3. Belangrijke zaken eerst
Werk daarna goed samen
   4. Denk Win-Win
   5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
   6. Creëer synergie
Zorg goed voor jezelf
   7. Houd de zaag scherp

Als je vanuit deze zeven gewoonten handelt, creëer je met elkaar een klimaat waarin effectief gewerkt kan worden door iedereen.
Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind op deze wijze de basisschool goed doorloopt en daarna succesvol is in zijn/haar vervolgopleiding.

Met digitaal onderwijs groeien op jouw eigen niveau.

We zien het als onze taak om kinderen de wereld van digitale mogelijkheden te laten ontdekken. Bij Kids College werken we daarom bewust met digitaal onderwijs. Door middel van een eigen Chromebook kunnen kinderen op hun eigen niveau werken en krijgen wij sneller inzicht in waar het kind nu staat. Zo werken we met Snappet bij de vakken rekenen, spelling en taal.

Op Kids College is iedereen een kanjer.

Op Kids College gaat onze taak verder dan alleen het meegeven van basisvaardigheden. We besteden veel aandacht aan leren samenwerken en communiceren, waarbij respect hebben
voor de ander en je omgeving heel belangrijk is. Het doel is dat kinderen zichzelf steeds beter leren kennen. We leren hen zich in te leven in de ander en we leren hen omgaan met verschillen.
Met Kanjerlessen zorgen we ervoor dat:
● er vertrouwen is en een goede sfeer heerst in de klas en op school,
● de sociale vaardigheden van de kinderen versterkt worden,
● kinderen weten hoe ze zelf conflicten kunnen oplossen,
● kinderen zich ervan bewust zijn dat iedereen anders is,
● kinderen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Kids College is een ‘Kanjerschool’ en daar zijn wij trots op!
Want leerlingen komen namelijk pas echt tot leren als zij zich prettig en veilig voelen.

Actief bezig zijn met je eigen leerproces.

Kids College heeft zelfstandig werken hoog in het vaandel staan. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een kind juist dan het beste leert. Wij leggen in ons onderwijs daarom ook de nadruk op leren leren en werken met eigen leerdoelen.

We leren de kinderen bewust en actief met hun eigen leerproces aan de slag te gaan. Eigenaarschap voor eigen leren, noemen we dat. Ook dat vraagt om een grote mate van zelfstandigheid. We voeren regelmatig kindgesprekken met elk kind. We laten het kind dan nadenken over waar hij nu staat en over de eigen leerdoelen. Zo blijft het kind betrokken en wordt het zich bewust van de tappen die hij nog moet zetten om zich voor te bereiden op de toekomst.

Onze schooltijden. Een continurooster.

Kids College werkt met een continurooster volgens het zogenoemde ‘vijf gelijke dagen model’. (Tijdens de Coronaperiode zijn we hier al aardig gewend aan geraakt).

Dit betekent dat alle kinderen van maandag t/m vrijdag op school zijn van 8:30 uur tot 14:00 uur, waarbij de leerkrachten tussen de middag lunchen met de kinderen.

De kinderen mogen tien minuten eerder naar binnen, met of zonder ouder. Om 8.25 uur, als de binnen- en buitenbel gaan, gaan alle leerlingen naar binnen én de ouders weer naar buiten, zodat de lessen kunnen beginnen.

De schooldag bij Kids College.

Onze schooldag begint voor de kleuters in de kring met praten, zingen en taal- of rekenspelletjes. Daarna gaan ze aan de slag met het verdere dagprogramma dat in het teken staat van een thema. Dit bestaat vooral uit spelend leren en is duidelijk anders dan in de hogere groepen.

De kinderen in de hogere groepen starten in de ochtend ook met een kringmoment. Verder werken we aan de basisvakken: taal, lezen en rekenen. Tijdens het middagprogramma krijgt onderzoekend en ontdekkend leren een grote plek. Leerlingen gaan thematisch aan de slag met vakken als geschiedenis, natuur, techniek en aardrijkskunde. Hier worden vaardigheden aangeleerd, zoals: creatief denken en werken, samenwerken, leren presenteren, kritisch leren denken en zelf problemen leren oplossen.

Wilt u meer weten over de inhoud van de lessen? Kom langs voor een kennismaking!

Kids College. Een moderne christelijke school.

Onze christelijke identiteit komt op verschillende manieren in ons onderwijs terug. Zo is het de basis voor de manier waarop wij mensen benaderen; onze kinderen, hun ouders en verzorgers en ons team. Tegelijk hebben we bepaalde vaste onderdelen in ons onderwijsprogramma opgenomen, zoals vieringen, vertellingen en aandacht voor de christelijke waarden, normen en tradities die we onze leerlingen graag willen meegeven.